Περιγραφή Εφαρμογής

H εφαρμογή κινητού τηλεφώνου «FixCyprus» έχει δημιουργηθεί από το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία ΚΟΙΟΣ, του Πανεπιστημίου Κύπρου στα πλαίσια ερευνητικής συνεργασίας με το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021-2026.

Η Εφαρμογή προσφέρει στον πολίτη τη δυνατότητα να αναφέρει εύκολα και γρήγορα προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Κύπρου: λακκούβες στο δρόμο, κατεστραμμένο εξοπλισμό όπως στηθαία ασφαλείας, πινακίδες, πασαλάκια, στάσεις λεωφορείων, φωτισμό κ.α.

Όροι χρήσης και πολιτική απορρήτου

Όροι χρήσης και πολιτική απορρήτου της εφαρμογής FixCyprus (V 1.0.0)

Οι παρακάτω διατάξεις αποσκοπούν στον καθορισμό των Όρων χρήσης υπό τους οποίους το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της Κύπρου («ΤΔΕ») και το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία ΚΟΙΟΣ, του Πανεπιστημίου Κύπρου («ΚΟΙΟΣ»), στο εξής καλούμενοι «Δημιουργοί» σας παρέχουν πρόσβαση στην εφαρμογή κινητού τηλεφώνου «FixCyprus», στο εξής καλούμενη «Εφαρμογή». Η Εφαρμογή αυτή έχει αναπτυχθεί από το ΚΟΙΟΣ, στα πλαίσια της ερευνητικής συνεργασίας του με το ΤΔΕ και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021-2026.Η Εφαρμογή δύναται να εγκαθίσταται και να χρησιμοποιείται από οποιοδήποτε άτομο, στο εξής καλούμενος «Χρήστης», κατόπιν δημιουργίας λογαριασμού.

Περιγραφή Εφαρμογής

1. Αποδοχή γενικών όρων χρήσης

Οι Δημιουργοί παραχωρούν πρόσβαση στην Εφαρμογή και στις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν, υπό τον όρο ότι ο Χρήστης έχει διαβάσει και αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο ως «Όροι Χρήσης». Οι Δημιουργοί διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν τους Όρους Χρήσης χωρίς προειδοποίηση προς το Χρήστη.

Συνιστάται ο Χρήστης να ελέγχει περιοδικά τους ισχύοντες Όρους Χρήσης καθότι η συνέχιση της χρήσης της Εφαρμογής θεωρείται ως αποδοχή των ισχυόντων Όρων.

2. Χρήση της Εφαρμογής Κινητού Τηλεφώνου «FixCyprus».

Ο Χρήστης δεσμεύεται να χρησιμοποιεί την Εφαρμογή σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες Νόμους και Κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένου της προστασίας προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων.Ο Χρήστης δεν μπορεί να χρησιμοποιεί την Εφαρμογή με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει τα συμφέροντα ή δικαιώματα των Δημιουργών, ή των συνεργατών τους ή άλλων πολιτών.

Ο Χρήστης μπορεί μέσω της Εφαρμογής να αναφέρει εύκολα και γρήγορα προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Κύπρου: λακκούβες στο δρόμο, κατεστραμμένο εξοπλισμό όπως στηθαία ασφαλείας, πινακίδες, πασαλάκια, στάσεις λεωφορείων, φωτισμό κ.α.

3. Εγγυήσεις και όρια ευθύνης για την χρήση της Εφαρμογής Κινητού Τηλεφώνου «FixCyprus».

Γενικά, οι Δημιουργοί, και οι συνεργάτες τους, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν υπεύθυνοι για άμεση ή έμμεση ζημία ή για οποιαδήποτε άλλη ζημία οποιουδήποτε είδους προκύπτει από τη χρήση της Εφαρμογής.

3.1. Πληροφορίες και Ακρίβεια Περιεχομένου

Οι Δημιουργοί και επιπλέον το ΤΔΕ ως διαχειριστής της Εφαρμογής, θα καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια, ώστε όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με την Εφαρμογή να είναι επικαιροποιημένες, ωστόσο δεν μπορούν να θεωρούνται υπεύθυνοι για τυχόν ελλείψεις περιεχομένου ή τεχνικών λεπτομερειών που οδηγούν σε οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία.

Το περιεχόμενο και οι τεχνικές λεπτομέρειες της Εφαρμογής παρέχονται για λειτουργικούς σκοπούς και καθοδήγηση του Χρήστη μέσα από τη διαδικασία αναφοράς προβλημάτων και υπόκεινται σε περιοδικές αλλαγές.

Οι Δημιουργοί μπορεί να κάνουν βελτιώσεις ή/και αλλαγές σε αυτήν την Εφαρμογή ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση προς τον Χρήστη.

Η χρήση αυτής της Εφαρμογής και, κατά συνέπεια, των πληροφοριών ή στοιχείων που υποβάλλονται προς το διαχειριστή της Εφαρμογής, ΤΔΕ, είναι αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη. Οι Δημιουργοί δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ζημιές, απαιτήσεις, παραβιάσεις νομοθεσίας συμπεριλαμβανομένου προσωπικών δεδομένων που μπορεί να προκύψουν από την υποβολή στοιχείων του Χρήστη.

3.2. Πρόσβαση στην Εφαρμογή Κινητού Τηλεφώνου «FixCyprus»

Πρόσβαση στην Εφαρμογή προσφέρεται με εγγραφή, η οποία απαιτεί ηλεκτρονική διεύθυνση (email) και δημιουργία κωδικού πρόσβασης.

3.3. Ενέργειες χρηστών διαδικτύου

Οι Δημιουργοί σε καμία περίπτωση δεν θα θεωρηθούν υπεύθυνοι για ενέργειες άλλων χρηστών του διαδικτύου.

4. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Εφαρμογής, των υπηρεσιών, του σχεδιασμού και του πηγαίου κώδικα καθώς και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί οποιουδήποτε περιεχομένου που περιλαμβάνεται στην Εφαρμογή (συμπεριλαμβανομένου κειμένου, φωτογραφιών, εικόνων, κινούμενων εικόνων, βάσεων δεδομένων, γραφικών, εικονιδίων, κουμπιών, βίντεο, ηχογραφήσεων, λογότυπων κ.λπ..) προστατεύονται από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των Δημιουργών.

Τα ονόματα και τα λογότυπα των Δημιουργών που εμφανίζονται στην Εφαρμογή είναι προστατευόμενα εμπορικά σήματα ή/και εμπορικές ονομασίες.

Απαγορεύεται η χρήση, η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η αναπαράσταση, η τροποποίηση, η διαβίβαση, η δημοσίευση, η προσαρμογή, η διανομή, η αναμετάδοση, η εκμετάλλευση οποιωνδήποτε εμπορικών σημάτων, λογότυπων, περιεχομένων, σχεδίων, κειμένων, γραφικών, εικόνων, μουσικής, λογισμικού, ήχου, βίντεο, πληροφοριών ή / και οποιουδήποτε άλλου υλικού που εμφανίζεται ή αποτελεί μέρος της Εφαρμογής, εκτός εάν ληφθεί αρχικά προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση από τους Δημιουργούς. Οποιαδήποτε παράβαση μπορεί να οδηγήσει σε αστική και ποινική δίωξη.

5. Πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας

5.1. Αρχές

Η Εφαρμογή εφαρμόζει τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου.

Η Εφαρμογή συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και για την ελεύθερη κυκλοφορία τέτοιων δεδομένων, καταργώντας την Οδηγία 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - ΓΚΠΔ).

Ο Κανονισμός ενισχύει τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών και τους παρέχει περισσότερο έλεγχο στα προσωπικά τους δεδομένα, παρέχοντας ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο.

Οι Δημιουργοί έχουν καθορίσει μια σαφή πολιτική για την προστασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις σχετικές νομικές διατάξεις όπως περιγράφεται πιο κάτω.

5.2. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και για ποιο σκοπό

Οι Δημιουργοί συλλέγουν και επεξεργάζονται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα για εκπλήρωση του σκοπού λειτουργίας της Εφαρμογής: ηλεκτρονική διεύθυνση (email), τοποθεσία στην οποία καταγράφεται το πρόβλημα και συνδέεται άρρηκτα με τη φωτογραφία που επιλέγει να αποστείλει ο Χρήστης με την αναφορά του.

Τα εν λόγω στοιχεία είναι απολύτως απαραίτητα:

5.3. Ποιος μπορεί να δώσει την συγκατάθεση του

Ο Χρήστης επιβεβαιώνει αποδοχή και δίνει τη σαφή, ρητή και κατηγορηματική συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των πιο πάνω δεδομένων. Ο Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή.

Με τη χρήση της Εφαρμογής ο Χρήστης δηλώνει, σύμφωνα με το Κυπριακό και το Ευρωπαϊκό δίκαιο, ότι είναι αρμόδιος να ασκήσει τα δικαιώματά του ή - εάν είναι ανήλικος - ότι έχει λάβει προηγουμένως την έγκυρη συγκατάθεσή από τους γονείς ή τους νόμιμους κηδεμόνες του. Οι Δημιουργοί προστατεύουν το απόρρητο των ανηλίκων και προτρέπουν τους γονείς ή τους νόμιμους κηδεμόνες τους να ελέγχουν τις διαδικτυακές δραστηριότητες των ανήλικων παιδιών τους.

Ανήλικοι κάτω των 16 ετών δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να δώσουν τη δική τους συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για σκοπούς χρήσης της Εφαρμογής.

Οι Δημιουργοί δεν φέρουν καμία ευθύνη εάν η Εφαρμογή χρησιμοποιηθεί χωρίς την παραπάνω επίβλεψη και άδεια.

5.4. Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων της Εφαρμογής είναι το ΤΔΕ.

5.5. Ποιος είναι ο αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία προορίζονται για αποκλειστική χρήση του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων. Σε καμία περίπτωση τέτοια δεδομένα δεν θα μεταβιβαστούν σε τρίτους.

5.6. Ποια επεξεργασία υφίστανται τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα δεδομένα του χρήστη θα χρησιμοποιούνται με νόμιμο, δίκαιο και διαφανή τρόπο και θα υποβάλλονται σε ασφαλή επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης και της προστασίας από την μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και από την απώλεια των δεδομένων.

Τα δεδομένα θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και για κανένα άλλο σκοπό, εκτός από αυτό που προβλέπει η Εφαρμογή που δεν είναι άλλος από:

5.7. Ποια δικαιώματα τα δικαιώματα των Χρηστών στα δεδομένα που παρέχουν

Ο Χρήστης μπορεί να διεκδικήσει τα δικαιώματα που του παρέχονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και για την ελεύθερη κυκλοφορία τέτοιων δεδομένων, καταργώντας την Οδηγία 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - ΓΚΠΔ).

5. 8. Ποια μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται για την προστασία των δεδομένων του Χρήστη

5.8.1. Ποιότητα

Το ΤΔΕ ως Διαχειριστής της Εφαρμογής, θα ασκεί τη δέουσα επιμέλεια για τη διόρθωση ή τη διαγραφή ανακριβών, ελλιπών, άσχετων ή απαγορευμένων δεδομένων, καθώς και για να διατηρεί τα εν λόγω δεδομένα ενημερωμένα.

5.8.2. Εμπιστευτικότητα

Οι Δημιουργοί διασφαλίζουν ότι μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα έχουν πρόσβαση και μπορούν να επεξεργαστούν δεδομένα τα οποία απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των εργασιών τους και, ότι τα ίδια πρόσωπα είναι ενήμερα για τις αρχές και απαιτήσεις του Νόμου για την προστασία της ιδιωτικότητας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

5.8.3. Ασφάλεια

Για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, οι Δημιουργοί έχουν θέσει σε εφαρμογή κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα έναντι τυχαίας ή μη εξουσιοδοτημένης καταστροφής, τυχαίας απώλειας, τροποποίησης, πρόσβασης και οποιασδήποτε άλλης μη εξουσιοδοτημένης επεξεργασίας των πληροφοριών που λαμβάνονται από την Εφαρμογή. Τα μέτρα που λαμβάνονται είναι κατάλληλου επιπέδου προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος που συνεπάγει η εφαρμογή τους, την εξέλιξη της τεχνολογίας στον τομέα αυτό, τη φύση δεδομένων που πρέπει να προστατευθούν, καθώς και τους πιθανούς κινδύνους.

5.8.4. Ευθύνη Χρήστη για το λογαριασμό του

Ο Χρήστης της Εφαρμογής είναι υπεύθυνος για:

5.9. Για πόσο καιρό διατηρούνται τα προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται επί του παρόντος επ' αόριστων. Ο Χρήστης μπορεί να ζητήσει να διαγραφούν τα προσωπικά του δεδομένα ανά πάσα στιγμή μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της Εφαρμογής ή μέσω της Εφαρμογής επιλέγοντας «Διαγραφή Λογαριασμού».

6. Επίλυση διαφορών, δικαιοδοσία και εφαρμοσμένος νόμος

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφωνία προκύπτει ή σχετίζεται με τη χρήση της Εφαρμογής θα υπόκειται στη δικαιοδοσία των κυπριακών δικαστηρίων.

Επαφές

Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Για Λευκωσία: fix.nicosia.cy@pwd.mcw.gov.cy

Για Λεμεσό: fix.limassol.cy@pwd.mcw.gov.cy

Για Λάρνακα: fix.larnaca.cy@pwd.mcw.gov.cy

Για Αμμόχωστο: fix.ammochostos.cy@pwd.mcw.gov.cy

Για Πάφο: fix.paphos.cy@pwd.mcw.gov.cy

Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία ΚΟΙΟΣ, του Πανεπιστημίου Κύπρου

Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: kiosmobileapp@ucy.ac.cy